دوست داشتن را با تمام وجود یادش دادم...

ولی او رفت..

و امتحانش را به دیگری پس داد..

شما هم داشتید از این شــاگــردهـــا ؟


پنجشنبه سوم مرداد 1392 21:10 |- fati -|

ϰ-†нêmê§